Uitvoeren van voorinspecties

Een sprinklerinstallatie moet periodiek (een of twee keer per jaar, afhankelijk van het object en de hieraan gestelde eisen) worden geïnspecteerd door een type A (ISO/IEC 17020:2012) geaccrediteerde inspectie- instelling. Tijdens deze inspectie wordt beoordeeld of aan de doelstellingen welke uit het basisontwerp (uitgangspuntendocument) herleidbaar zijn waaraan wordt voldaan. Het doel hiervan is om de veiligheid en betrouwbaarheid van het te inspecteren object te waarborgen. Momenteel vindt certificering van de sprinkler-meldinstallatie plaats conform het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In het schema worden naast de installatie ook de met de installatie samenhangende voorzieningen zoals organisatorische en relevante bouwkundige aspecten, functionaliteit van de sturingen en het beheer beoordeeld. Het komt er in feite op neer dat het gehele brandbeveiligingsconcept wordt getoetst en beoordeeld. Bij een positieve conclusie zal een inspectiecertificaat worden verstrekt.

FSP-Service kan ervoor zorgen dat de slagingskans tot een positieve conclusie met 80 % wordt verhoogd en daarom hoge kosten voor een her-inspectie worden bespaard. Tijdens de voor- inspectie wordt de staat van installatie bepaald en worden de met de installatie samenhangende voorzieningen zoals organisatorische en relevante bouwkundige aspecten, functionaliteit van de sturingen, het beheer, beoordeeld.

Er is vrij te bepalen op wat voor diepgang er getoetst dient te worden. Op deze manier kan de gebruiker worden geholpen tot het in één keer behalen van een inspectiecertificaat. Wij hebben hiervoor de juiste kennis en ervaring dat essentiële gebreken tijdig kunnen worden opgemerkt. De kosten voor een her-inspectie zullen daarom niet meer aan de orde zijn.